Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Marek Grechuta - Korowod" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Korowod
Album:KorowodGenres:misc
Year: Length:620 sec

Lyrics:

Kto pierwszy szed³ przed siebie?
Kto pierwszy cel wyznaczy³ ?
Kto pierwszy z nas rozpozna³ ?
Kto wrogów ? Kto przyjació³
Kto pierwszy s³awê wszelk¹ i w³osci swe mia³ za nic?
A kto nie umia³ zasn¹æ nim nie wymysli³ granic ?

Kto pierwszy w noc bezsenn¹ wymysli³ wielk¹ armiê ?
Kto zosta³ bohaterem ? Kto ¿y³ i umar³ marnie?
Kto pierwszy zosta³ panem ? Kto pierwszy zosta³ królem?
Kto musia³ wstawaæ wczesnie , a kto móg³ spaæ za d³ugo ?

Staj¹c zapatrzeni w ob³oki i niebo
Zapatrzeni w tañcu , zapatrzeni w siebie
Wci¹¿ niepewni siebie , siebie niewiadomi
Pytaæ wci¹¿ bêdziemy , pytaæ po kryjomu

Kto pierwszy szed³ ....

Kto pierwszy by³ fakirem ?
Kto pierwszy astrologiem ?
Kto pierwszy zosta³ królem ?
A kto chcia³ zostaæ bogiem?
Kto z gwiazdozbioru Vega patrz¹c za ziemiê zgadnie
Kto pierwszy by³ cz³owiekiem ?
Kto bedzie nim ostatni ?

Staj¹c zapatrzeni ....


Download "Marek Grechuta - Korowod" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.