Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "ÇETÝN ALP - ÇEK ÇEK" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:ÇEK ÇEK
Album:ÇEK ÇEK / SANA NE OLMUÞ (45'LÝK)Genres:TÜRKÇE POP
Year:1980 Length:220 sec

Lyrics:

SÖZ - MÜZÝK: Bora AYANOÐLU
DÜZENLEME: Esin ENGÝN

Tam adý Çetin Alp KÜÇÜKARSLAN OLAN SANATÇI 1947 Malatya doðumludur.
1983 eurovision þarký yarýþmasý'nda Türkiye'yi 'Opera' þarkýsýyla
temsil etmiþtir. Ancak biraz talihsizlik ve büyük çoðunluðu Medya'nýn
olmak üzere yanlýþ tanýtýmlar ile hayata küskün veda etmiþtir.
Bu yarýþmada alýnan baþarýsýz sonuç sebebiyle yýllarca eleþtirilmiþtir.
Aslýnda bu baþarýsýzlýkta þarký'nýn sözlerini yazan, Aysel Gürel ve
o þarkýyý seçenlerde bu baþarýsýlýkta etkilidir.
Opera adlý þarký'nýn güzel müzikal altyapýsýnda Kýsa Dalga Vokal
grubunu görmekteyiz. Esasen Sanatçý'nýn diðer bir çok 45'lik çalýþmasýnda
Süheyl Denizci Orkestrasý çalmýþtýr. Bazý parçalarýn aranjmaný Norayr Demirci'ye
aittir.Pop ve Soul tarza yatkýn bariton sesi ile oldukça güzel parçalar
seslendirmiþ, Los Angeles ve Altýn Orfe Müzik Festivalleri'nde de yarýþmýþtýr
ve baþarýlý sonuçlar almýþtýr.
Aslen diþ hekimi olan Alp, güçlü bariton sesi ve müzik bilgisiyle ve
'Çek Çek' adlý 1980'lerin hit þarkýsýyla da hatýrlanmaktadýr.
Bir Meçhul Karanlýk, Elveda, Son Defa Görsem, gibi çalýþmalarda gerek
sesiyle yorumu, gerekse müzikal olarak Orkestra oldukça etkileyicidir.
Aslýnda bu þarkýlarda da farkedildiði gibi bu ses; Müzik kalitesi
zevki ile hiç bir þekilde alakasý olmayan kiþilerin parça seçimi, yine
Müziðin ruhani yapýsý ile hiç bir baðýntýsý olmayan bir yarýþma programý
ve düstursuz medyatik eleþtirmenlerce harcanmýþtýr.
2004 yýlýnda Ýstanbul'da vefat etmiþtir.

Ayrýlýk hasreti çek çek
Yalnýzlýk acýsý çek çek
Birinin derdini çek çek
Herkesin keyfini çek çek

Eðri,büðrü,doðru çek çek
Dünyanýn derdini çek çek
Böyle gelmiþ gider çek çek
Yaþadýkça çek çek

Ömür öyle kýsa çek çek
Yollar uzun uzun çek çek
Sözler derin derin çek çek
Bugün varýz yarýn çek çek


Eðri,büðrü,doðru çek çek
Dünyanýn derdini çek çek
Böyle gelmiþ gider çek çek
Yaþadýkça çek çek


Download "ÇETÝN ALP - ÇEK ÇEK" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter