Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "ÐáíôåëÞò Èáëáó&oacu - ¢ìá ôç Äåßò" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:¢ìá ôç Äåßò
Album:Áð' ôçí ÔÞëï ùò ôçí ÈñÜêçGenres:Greek
Year:1999 Length:159 sec

Lyricist: ÐáíôåëÞò Èáëáóóéíüò

Lyrics:

Ðïõëß ðïõ îÝñåéò íá ðåôÜò
ìåò óôá áéèÝñéá ôïõ ïõñáíïý ôá ìïíïðÜôéá
áð' ô' áëùíÜêé ôçò áãÜðçò óáí ðåñíÜò
êé áðü ôïõ ðüèïõ ôá êñõóôÜëëéíá ðáëÜôéá

¢ìá ôç äåéò íá ìçí íôñáðåßò
êáé ößëá ôçí óôï óôüìá
ôçí áãáðÜù íá ôçò ðåéò
êáé æù ãé' áõôÞí áêüìá

Íåñü ðïõ îÝñåéò íá êõëÜò
óôá äñïóåñÜ óïõ êñõóôáëëÝíéá ìïíïðÜôéá
Üìá ëïõóôåß êáé ÷ôåíéóôåß êáèþò ðåñíÜò
óôáìÜôá åêåß íá êïéôá÷ôåß íá äåéò ôá äõï ôçò ìÜôéá

¢ìá ôç äåéò íá ìçí íôñáðåßò
êáé ößëá ôçí óôï óôüìá
ôçí áãáðÜù íá ôçò ðåéò
êáé æù ãé' áõôÞí áêüìá

Ðùò ôñáãïõäÜù íá ôçò ðåéò
êáé æù ãé' áõôÞí áêüìá


Download "ÐáíôåëÞò Èáëáó&oacu - ¢ìá ôç Äåßò" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.