Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Ôï êáìßíé
Album:Ãéá ðïõ ôï'âáëåò êáñäéÜ ìïõGenres:Greek
Year:1999 Length:145 sec

Lyricist: ÏñöÝáò Ðåñßäçò

Lyrics:

¸îù åßíáé öùôéÜ êáé ëáýñá
ôï ìõáëü ìïõ åßíáé ÷Üâñá
êé ï ÝñùôÜò óïõ ôï êáìßíé
ðïõ áíÜâåé êáé äå óâÞíåé

¸îù åßíáé öùôéÜ êáé ëáýñá
Ýöõãåò äå óå îáíÜäá
öëüãá ìïõ êñõöÞ êáé æÜëç
ëéþíù óßäåñï êé áôóÜëé

¸îù åßíáé öùôéÜ êáé ëáýñá
üëá ãýñù ìïõ åßíáé ìáýñá
êÜøå, êÜøå ôé èá ìåßíåé
ôïõ Áóðñüðõñãïõ êáìßíé
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter