Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Åßäá ôá ÌÜôéá óïõ ÊëáìÝíá
Album:ÕðÜñ÷åé Ëüãïò ÓïâáñüòGenres:Greek
Year:2002 Length:203 sec

Lyricist: ¢êçò ÐÜíïõ

Lyrics:

Åßäá ôá ìÜôéá óïõ êëáìÝíá, êáëÞ ìïõ,
êáé ðüíåó' ç øõ÷Þ ìïõ.

Åßäá óôá ÷åßëç óïõ ôçí ðßêñá, ãëõêéÜ ìïõ,
êáé ñÜãéó' ç êáñäéÜ ìïõ.

Åßíáé ìáñÜæé íá óå âëÝðù íá ëéþíåéò
êáé íá ìå öáñìáêþíåéò.

Ðïéïò Ý÷åé âÜëåé óôï äéêü óïõ ôï ÷Ýñé
ôçò æÞëéáò ôï ìá÷áßñé;

Áí åßì' åãþ ç áöïñìÞ ðïõ õðïöÝñåéò,
ó' ôï ëÝù íá ôï îÝñåéò,

÷ßëéá êïììÜôéá ôçí êáñäéÜ ìïõ èá êÜíù,
èá óâÞóù, èá ðåèÜíù.
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter