Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Íßêïò ÐáðÜæïãëï&otild - ¸íá êé ¸íá" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:¸íá êé ¸íá
Album:ÌÝóù ÍåöþíGenres:Greek
Year:1995 Length:276 sec

Lyricist: Ìáíþëçò Ñáóïýëçò

Lyrics:

¸íá êé Ýíá êÜíïõí äýï
ëÝíå ìåò óôï êáöåíåßï
Ìá åãþ, åãþ ìå óÝíá
Ýíá êé Ýíá êÜíïõí Ýíá

¸íá êé Ýíá êÜíïõí äýï
ëÝíå óôï ìç÷áíïõñãåßï
Ìá åãþ, åãþ ìå óÝíá
ÈåÝ ìïõ ãßíïìáé êáíÝíá

¸íá êé Ýíá êÜíïõí äýï
ëÝíå ìÝóá óôï êïõñåßï
Ìá ìåôÜ ôïí ÇóáÀá
Ýíá êé Ýíá êÜíïõí ôñßá


Download "Íßêïò ÐáðÜæïãëï&otild - ¸íá êé ¸íá" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.