Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "ÃéÜííçò ÐÜñéïò - Óáí ôñåëü öïñôçãü" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Óáí ôñåëü öïñôçãü
Album:Óáí ôñåëü öïñôçãüGenres:Greek
Year:1989 Length:204 sec

Lyricist: ÃéÜííçò ÐÜñéïò

Lyrics:

Ôï öùò èá óâÞóù
èá ãåßñù óôï êñåâÜôé
äåí èá êëåßóù ìÜôé
èá óå èõìçèþ.
Ôï öùò èá óâÞóù
êé áðüøå áðü ãéíÜôé
äåí èá ðÜñù ÷Üðé
äåí èá êïéìçèþ.

Èá óå èõìçèþ
üðùò èÝëù åãþ
ìå ôá ìÜôéá êëáìÝíá, ìå ôá ìÜôéá êëáìÝíá
ìüíï ãéá ìÝíá.
Èá óå èõìçèþ
óáí ôñåëü öïñôçãü
ìå ôá öñÝíá óðáóìÝíá, ìå ôá öñÝíá óðáóìÝíá
íá ðÝöôåéò óå ìÝíá.
Èá óå èõìçèþ.

Ôï öùò èá óâÞóù
êáé óôïõ ìõáëïý ôï ÷Üñôç
óáí ôïí õðíïâÜôç
èá ó' áêïëïõèþ.
Ôï öùò èá óâÞóù
êáé ó' Ýíá ðëïßï áíôÜñôç
ãëÜñï óå êáôÜñôé
èá óå èõìçèþ.


Download "ÃéÜííçò ÐÜñéïò - Óáí ôñåëü öïñôçãü" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter