Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Âßêõ Ìïó÷ïëéïý - Ôá ôñÝíá ðïõ öýãáí" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Ôá ôñÝíá ðïõ öýãáí
Album:Ïé Åðéôõ÷ßåòGenres:Greek
Year:2007 Length:178 sec

Lyricist: ÃéÜííçò Êáëáìßôóçò

Lyrics:

ÕðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé ðïõ æïõí ìïíÜ÷ïé
óáí ôï îå÷áóìÝíï óôÜ÷õ
ï êüóìïò ãýñù Üäåéïò êÜìðïò
êé áõôïß óôçò ìïíáîéÜò ôï èÜìðïò
óáí ôï îå÷áóìÝíï óôÜ÷õ
Üíèñùðïé ìïíÜ÷ïé

ÕðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé ðïõ æïõí ìïíÜ÷ïé
üðùò ôïõ ðåëÜãïõ ïé âñÜ÷ïé
ï êüóìïò èÜëáóóá ðïõ áðëþíåé
êé áõôïß âïõâïß óêõöôïß êáé ìüíïé
áíåìïäáñìÝíïé âñÜ÷ïé
Üíèñùðïé ìïíÜ÷ïé

¢íèñùðïé ìïíÜ÷ïé óáí îåñüêëáäá óðáóìÝíá
óáí îùêëÞóéá åñçìùìÝíá, îå÷áóìÝíá
Üíèñùðïé ìïíÜ÷ïé óáí îåñüêëáäá óðáóìÝíá
óáí îùêëÞóéá åñçìùìÝíá, óáí åóÝíá, óáí åìÝíá...


Download "Âßêõ Ìïó÷ïëéïý - Ôá ôñÝíá ðïõ öýãáí" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter