Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Íå âîëíóéòåñü ò¸òÿ(ñóïåð ðåìèêñ)
Album: Genres:genre
Year:2009 Length:243 sec

Lyrics:

 äåòñòâå î÷åíü äàâíî,
Ïîìíþ, øëî îäíî êèíî.
Òàì çàáàâíàÿ ïåñåíêà çâó÷àëà.
Ïóñòü ïðîøëî ìíîãî ëåò -
Ýòîé ïåñåíêè êóïëåò
Íàâñåãäà â ïàìÿòü âðåçàëñÿ ìîþ.
È ÷òîá äåòñòâî ñíîâà âñïîìíèòü, ÿ ïîþ.

Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû ëåêàðñòâà ïü¸òå
È âñ¸ ñìîòðèòå â îêíî.
Íå âîëíóéòåñü, ò¸òÿ,
Äÿäÿ íà ðàáîòå,
À íå ñ êåì-íèáóäü â êèíî.
Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû òàê ñë¸çû ëü¸òå,
Ìóæ âàø ðåäêèé ñåìüÿíèí.
Òàê ÷òî íå ãðóñòèòå
È åãî ïðîñòèòå
Ðàäè âàøèõ èìåíèí.

Ãîä çà ãîäîì èä¸ò,
Ò¸òÿ äÿäþ æä¸ò è æä¸ò.
È äîæäàòüñÿ ñóìååò ëè, íå çíàþ.
È íèêàê íå ïîéìó,
Âñïîìèíàþ ïî÷åìó
Ýòîò â îáùåì íåçàòåéëèâûé ñþæåò.
Âåäü íè äÿäè ó ìåíÿ íè ò¸òè íåò.
Íåò, íåò!

Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû ëåêàðñòâà ïü¸òå
È âñ¸ ñìîòðèòå â îêíî.
Íå âîëíóéòåñü, ò¸òÿ,
Äÿäÿ íà ðàáîòå,
À íå ñ êåì-íèáóäü â êèíî.
Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû òàê ñë¸çû ëü¸òå,
Ìóæ âàø ðåäêèé ñåìüÿíèí.
Òàê ÷òî íå ãðóñòèòå
È åãî ïðîñòèòå
Ðàäè âàøèõ èìåíèí.

Åñëè äîæäü áú¸ò â îêíî,
È íè÷óòü ìíå íå ñìåøíî,
È ïðèïîìíèëàñü äàâíÿÿ îáèäà,
Êàê ñïàñàòåëüíûé êðóã,
Ìíå áðîñàåò ïàìÿòü âäðóã
Òåõ áåçîáëà÷íûõ ëåò íàïåâ ñìåøíîé.
È òîãäà ñ óëûáêîé ãîâîðþ ÿ:
Îé! Îé! Îé...

Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû ëåêàðñòâà ïü¸òå
È âñ¸ ñìîòðèòå â îêíî.
Íå âîëíóéòåñü, ò¸òÿ,
Äÿäÿ íà ðàáîòå,
À íå ñ êåì-íèáóäü â êèíî.
Îé, íàïðàñíî, ò¸òÿ,
Âû òàê ñë¸çû ëü¸òå,
Ìóæ âàø ðåäêèé ñåìüÿíèí.
Òàê ÷òî íå ãðóñòèòå
È åãî ïðîñòèòå
Ðàäè âàøèõ èìåíèí.
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter