Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Ðïéü ôï ÷ñþìá ôçò áãÜðçò
Album:Ôï ìåúíôÜíéGenres:Greek
Year:1993 Length:248 sec

Lyricist: Ëïõäïâßêïò ôùí Áíùãåßùí

Lyrics:

Ðïéï ôï ÷ñþìá ôçò áãÜðçò
ðïéïò èá ìïõ ôï âñåß. (äéò)

Íá 'íáé êüêêéíï óáí Þëéïò
èá êáßåé óáí öùôéÜ.
Êßôñéíï óáí ôï öåããÜñé
èá '÷åé ìïíáîéÜ.

Íá '÷åé ô' ïõñáíïý ôï ÷ñþìá
èá 'íáé ìáêñéÜ.
Íá 'íáé ìáýñï óáí ôç íý÷ôá
èá ' ðïíçñÞ.

Ðïéï ôï ÷ñþìá ôçò áãÜðçò
ðïéïò èá ìïõ ôï âñåé.

Íá 'íáé Üóðñï óõííåöÜêé
öåýãåé êáé ðåñíÜ.
Íá 'íáé Üóðñï ãéáóåìÜêé
óôïí áíèü ÷áëÜ.
Íá 'íáé Üóðñï ãéáóåìÜêé
óôïí áíèü ÷áëÜ.

Íá 'íáé ôï ïõñÜíéï ôüîï
ðïõ äåí ðéÜíåôáé
üëï öáßíåôáé ðùò öôÜíù
êé üëï ÷Üíåôáé
üëï öáßíåôáé ðùò öôÜíù
êé üëï ÷Üíåôáé.

Ðïéï ôï ÷ñþìá ôçò áãÜðçò
ðïéïò èá ìïõ ôï âñåß. (äéò)




 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter