Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:ÃåëÜ Ðïõëß ìïõ
Album:×ñõóÞ Äåêáåôßá Åëëçíéêïý Ôñáãïõäéïý 1980-90Genres:Greek
Year:2009 Length:187 sec

Lyricist: ×Üñçò & ÐÜíïò Êáôóéìß÷áò

Lyrics:

Ìïõ öáßíåôáé óáí íá 'íáé ÷èåò
ìá ðÜíå ôüóá ÷ñüíéá
ðïõ óáí âéïëß ôï óþìá óïõ
óôá ÷Ýñéá ìïõ êñáôïýóá

Ìå ôï ñáäéüöùíï óéãÜ
ìåò óô' áðáëü óêïôÜäé
èá ôñüìáæåò áí Þîåñåò
ðüóï óå áãáðïýóá

Ôßðïôá äåí Ý÷åé áëëÜîåé
êáé ôßðïôá äåí åßíáé üðùò ðáëéÜ
ìÝíåé üìùò áêüìá Ýíá ðåßóìá
ðïõ äåí åßíáé óõíÞèåéá ìïíá÷Ü

ÃÝëá, ãÝëá ðïõëß ìïõ ãÝëá
ãÝëá, êé åßí' ç æùÞ ìéá ôñÝëá
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter