Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download " - ¨ŠQ" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:¨ŠQ Artist 
Album:×ñõóÞ Äåêáåôßá Åëëçíéêïý Ôñáãïõäéïý 1980-90Genres:Pop
Year:2009 Length:206 sec

Lyrics:

ÓêõöôÝ äéáâÜôç ôçò âñï÷Þò
Êáé ôáîéäéþôç ôçò æùÞò

Ç ðñïäïóßá ìéáò ãõíáßêáò óå âáñáßíåé
Ìçí ðßíåéò Üëëï êáé ìåèÜò
Êáé ôç æùÞ óïõ ìç ÷áëÜò
åßíáé ãñáöôü üôé áñ÷ßæåé íá ðåèáßíåé

Ôçò ãõíáßêáò ç êáñäéÜ åßíáé ìéá Üâõóóïò
ðüôå êüëáóç êáé ðüôå ï ðáñÜäåéóïò
Ôçò ãõíáßêáò ç êáñäéÜ åßíáé ìéá Üâõóóïò

ÓêõöôÝ äéáâáôÞ ôçò âñï÷Þò
Êáé ôáîéäéþôç ôçò æùÞò
Ìå ôçí áëÞèåéá äåí ìðïñåßò ðïôÝ íá ðáßîåéò
Êé áí ôçí áãÜðçóåò ðïëý
Óïõ äßíù ìéá óõìâïõëÞ
ðïôÝ ãõíáßêá óôç æùÞ íá ìçí ðéóôÝøåéò

Ôçò ãõíáßêáò ç êáñäéÜ...


Download " - ¨ŠQ" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter