Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Åëåõèåñßá Áñâá&i - ÆùÞ êëåììÝíç" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:ÆùÞ êëåììÝíç
Album:ÔáíßñáìáGenres:Greek
Year:1989 Length:268 sec

Lyrics:

ºóùò åêåßíï ðïõ æçôÜò
åãþ íá ìçí ôï Ý÷ù
êé áð' ü,ôé ïíåéñåýôçêåò
åãþ ðïëý í' áðÝ÷ù.

ºóùò íá ìç óïõ öôÜíù åãþ
ãéáôß ðïëëÜ æçôïýóåò
ìá èá 'ôáí üëá áëëéþôéêá
áí ëßãï ì' áãáðïýóåò.

Ìç ì' áðïöåýãåéò ìÜôéá ìïõ
ìç ìå êïéôÜò óá îÝíç
æùÞ ðïõ äå ìïéñÜæåôáé
åßíáé æùÞ êëåììÝíç.

ºóùò íá óå êñáôÜåé åäþ
ìïíÜ÷á ç óõíÞèåéá
ìá üóá êé áí ìïõ 'ðåò øÝììáôá
ó' áãÜðçóá óô' áëÞèåéá.


Download "Åëåõèåñßá Áñâá&i - ÆùÞ êëåììÝíç" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter