Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Åëåõèåñßá Áñâá&i - ¸öõãåò íùñßò" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:¸öõãåò íùñßò
Album:ÊïíôñáìðÜíôïGenres:Greek
Year:1987 Length:228 sec

Lyricist: Áíôþíçò ÁíäñéêÜêçò

Lyrics:

¸öõãåò íùñßò
ïýôå ðïõ ðñüëáâá í' áñ÷ßóù.
¸öõãåò íùñßò
ìá åß÷á êé Üëëá íá óïõ ðù,
ëüãéá ìõóôéêÜ,
ôçí Üëëç üøç óïõ í' áããßîù,
ëüãéá ìáãéêÜ
áðü Ýíáí êüóìï ìïõ êñõöü.

¸öõãåò íùñßò,
êïììáôéáóìÝíåò õðïó÷Ýóåéò.
¸öõãåò íùñßò,
÷åéñïíïìßåò âéáóôéêÝò.
¸êëåéóåò óéãÜ
ôçí ðüñôá ìÞðùò ìå ðïíÝóåéò,
âñÞêåò ôåëéêÜ
äõï-ôñåéò êïõâÝíôåò ôõðéêÝò.

Ðïéüò öùíÜæåé,
ðïéüò ðëçãþíåé ôç óéùðÞ,
ôé íá èÝëåé íá ìïõ ðåé.

¸öõãåò íùñßò
êáé üëá ìåßíáíå óôç ìÝóç
ü,ôé êáé íá ðù
áêñïâáóßá óôï êåíü.
Ôüóç ìïíáîéÜ
óå ðïéü áóôåßï íá ÷ùñÝóåé
ðïõ íá ìç öáßíåôáé öôçíü.


Download "Åëåõèåñßá Áñâá&i - ¸öõãåò íùñßò" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter