Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Óôçí áñ÷Þ ôïõ ôñáãïõäéïý
Album:Ç íý÷ôá êáôåâáßíåéGenres:Greek
Year:1993 Length:180 sec

Lyricist: Êþóôáò ÃïõäÞò

Lyrics:

Á÷, óôçí áñ÷Þ ôùí ôñáãïõäéþí
ôï á÷ åßíáé ãñáììÝíï.

Åßíáé ãëõêü åßíáé ðéêñü
åßíáé êé ïíåéñåìÝíï.

Á÷ 'óõ ðïõ öåýãåéò, ðïý ôñáâÜò
ðïý ðáò êáé îåìáêñáßíåéò.

Ùñå, óôá ñõÜêéá ÷Üíåóáé
êé ùñå, óôá üñç âãáßíåéò.

Á÷, ôá ôñáãïýäéá åßí' åõ÷Þ
êáé ðÜñå ôçí ìáæß óïõ.

Óô' áñþìáôá, óôá ÷ñþìáôá
óôéò ìïõóéêÝò ÷áñßóïõ
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter