Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Äéïíýóçò Óáââü&et - Ç óõííåöïýëá" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Ç óõííåöïýëá
Album:Ôï ðåñéâüëé ôïõ ôñåëïýGenres:Greek
Year:1969 Length:184 sec

Lyricist: Äéïíýóçò Óáââüðïõëïò

Lyrics:

Åß÷á ìéá áãÜðç, á÷ êáñäïýëá ìïõ,
ðïõ 'ìïéáæå óõííåöÜêé, óõííåöïýëá ìïõ.
Óáí óõííåöÜêé öåýãåé îáíáãõñíÜåé
ì' áãáðÜ ôç ìéá ôçí Üëëç ìå îå÷íÜåé.

Êé Ýíá âñÜäõ á÷ êáñäïýëá ìïõ
äéþ÷íù îáöíéêÜ ôç óõííåöïýëá ìïõ.
Äåí áíôÝ÷ù Üëëï ðéá íá ìå ãåëÜåé
ì' áãáðÜåé ôç ìéá ôçí Üëëç ìå îå÷íÜåé.

Êé Ýñ÷åôáé ï Áðñßëçò á÷ êáñäïýëá ìïõ
íá êé ï ÌÜçò óõííåöïýëá ìïõ.
Äß÷ùò ôñáãïýäé, äÜêñõ êáé öéëß
äåí åßíáé Üíïéîç öÝôïò áõôÞ.

Óõííåöïýëá, óõííåöïýëá íá ãõñßóåéò óïõ æçôþ
êáé ôñéãýñíá ì' üóïõò èÝëåéò êÜèå âñÜäõ.
Äåí áíôÝ÷ù Üëëï íá 'ìáé ìïíá÷üò
ì' áãáðÜò ôç ìéá êé áò ìå îå÷íÜò ôçí Üëëç


Download "Äéïíýóçò Óáââü&et - Ç óõííåöïýëá" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter