Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "ÄçìÞôñçò Ìçôñï&e - Óïý÷ù Ýôïéìç óõãíþìç" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Óïý÷ù Ýôïéìç óõãíþìç
Album:Ðñéí ôåëåéþóåé ç íý÷ôáGenres:Greek
Year:1989 Length:247 sec

Lyrics:

Ôá ðáñÜèõñá êëåéóìÝíá üðùò ôá êåëéÜ
Ýñçìç ç êáñäéÜ ìïõ ëéþíåé äß÷ùò áãêáëéÜ
åñçìþóáíå ïé äñüìïé, Üäåéá ôá óôåíÜ,
óïõ '÷ù Ýôïéìç óõãíþìç, ãýñéóå îáíÜ.

Ðáßñíù êáé áöÞíù óôñÜôåò, øÜ÷íù íá óå âñù
áðïñïýíå ïé äéáâÜôåò ðïõ ðáñáìéëþ
ìïõ ëõãßóáíå ïé þìïé âÜóáíá-âïõíÜ,
óïõ '÷ù Ýôïéìç óõãíþìç, ãýñéóå îáíÜ.

Íý÷ôùóå óôçò ìïíáîéÜò ìïõ ôï óôåíü êåëß
ìüíïò ìïõ êé áõôü ôï âñÜäõ êëáßù óáí ðáéäß
êëáßåé êé Ýíá íõ÷ôïðïýëé êáé óïõ ôñáãïõäÜ,
óïõ '÷ù Ýôïéìç óõãíþìç, ãýñéóå îáíÜ.


Download "ÄçìÞôñçò Ìçôñï&e - Óïý÷ù Ýôïéìç óõãíþìç" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.