Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Ãéþñãïò ÍôáëÜñ&aa - Ç öáíôáóßá" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Ç öáíôáóßá
Album:Ï ÌÝôïéêïòGenres:Greek
Year:1971 Length:190 sec

Lyricist: Åõôõ÷ßá Ðáðáãéáííïðïýëïõ

Lyrics:

Äå öôáéò åóý ç öáíôáóßá ìïõ ôá öôáßåé
ðïõ ó' Ýðëáóå üðùò Þèåëå áõôÞ
ç öáíôáóßá ìïõ ðïõ ÷ñüíéá ìå ãåëïýóå
ðùò èá ì' áíïßîåéò ôçí êáñäéÜ ìïõ ôçí êëåéóôÞ

Ìá ðïéï åßíáé êåßíï ôï üíåéñï
ðïõ âãáßíåé ðÜíôá áëÞèåéá
êáé äåí áöÞíåé ÷áñáêéÝò óôéò ðåñéóóüôåñåò êáñäéÝò
êáé ìéá ðëçãÞ óôá óôÞèéá

Äå öôáéò åóý ç öáíôáóßá ìïõ ôá öôáßåé
ãé áõôü ìçí êëáéò ðïõ öåýãù âéáóôéêÜ
óå ìÝíá ôþñá ðéá ôáéñéÜæåé ãéá íá êëÜøù
ãéá ôçò êáñäéÜò ìïõ ôá ÷áìÝíá éäáíéêÜ

Ìá ðïéï åßíáé êåßíï ôï üíåéñï
ðïõ âãáßíåé ðÜíôá áëÞèåéá
êáé äåí áöÞíåé ÷áñáêéÝò óôéò ðåñéóóüôåñåò êáñäéÝò
êáé ìéá ðëçãÞ óôá óôÞèéá


Download "Ãéþñãïò ÍôáëÜñ&aa - Ç öáíôáóßá" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter