Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Ãéþñãïò ÍôáëÜñ&aa - Á÷ ÷åëéäüíé ìïõ" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Á÷ ÷åëéäüíé ìïõ
Album:Ï ÌÝôïéêïòGenres:Greek
Year:1971 Length:202 sec

Lyrics:

Á÷ ÷åëéäüíé ìïõ ðþò íá ðåôÜîåéò
ó' áõôüí ôï ìáýñï ôïí ïõñáíü
áßìá óôáëÜæåé ôï äåéëéíü
êáé ðþò íá êëÜøåéò êáé ðþò íá êëÜøåéò
á÷ ÷åëéäüíé ìïõ

Á÷ ðáëéêÜñé ìïõ ôá ôñÝíá öýãáí
äåí Ý÷åé äñüìï ãéá ìéóåìü
êé üóïé ìéëïýóáí ãéá ëõôñùìü
ðåò ìïõ ðïý ðÞãáí ðåò ìïõ ðïõ ðÞãáí
á÷ ðáëéêÜñé ìïõ

¢÷ïõ êáñäïýëá ìïõ öõëáêéóìÝíç
äå âãáßíåé ï Þëéïò ðïõ êáñôåñÜò
ìüíï ï íôåëÜëçò ôçò áãïñÜò
óå îåêïõöáßíåé óå îåêïõöáßíåé
Ü÷ïõ êáñäïýëá ìïõ


Download "Ãéþñãïò ÍôáëÜñ&aa - Á÷ ÷åëéäüíé ìïõ" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter