Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Ôé íá èõìçèþ ôé íá îå÷Üóù
Album:ÌéêñÜ ÁóßáGenres:Greek
Year:1972 Length:149 sec

Lyrics:

Óáí Þìïõíá ðáéäß êé åãþ
öôåñïýãéóá áð' ôçí êïýíéá
üìùò ìá÷áßñéá Ýâëåðá
óôçò Ðüëçò ôá êáíôïýíéá

ÊõíçãçìÝíïò ìéáí áõãÞ
åôñÜâçîá ôïõò äñüìïõò
öùôéÜ óôá ðüäéá ìïõ ç ãç
êé ç ìïíáîéÜ óôïõò þìïõò

ÖÝñôå ìïõ íåñü íá îåäéøÜóù
êáé ìéá ðÝôñá ãéá íá îáðïóôÜóù
ôé íá èõìçèþ ôé íá îå÷Üóù
áð' üóá ðÝñáóá
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter