Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:ÂñÜäõ ÓáââÜôïõ
Album:ÓöåíôüíáGenres:Greek
Year:1992 Length:223 sec

Lyrics:

ÂñÜäõ ÓáââÜôïõ êáé óõ 'óáé êÜðïõ
Üñáãå ðïý íá âñßóêåóå ãéáôß íá ëåò
ðåñíÜåé ï ÷ñüíïò âáñýò êáé ìüíïò
êé' üëåò ôéò óêÝøåéò ìïõ ãéá óÝíá äåí ôéò èåò
ÂñÜäõ ÓáââÜôïõ æù óôç óêéÜ ôïõ
êáé îåíõ÷ôÜù óôá ëéìÜíéá ôïõò óôáèìïýò
âñÜäõ ÓáââÜôïõ óôçí åñçìéÜ ôïõ
óïõ ôñáãïõäÜù ðïõ íá åßóáé äå ì' áêïýò
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter