Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Ñþðíàÿ
Album:ÏÿòíèöàGenres:Reggae
Year:2003 Length:252 sec

Lyrics:

Òàêàÿ-òî êàê ÿ íå çíàþ, íî ÷óâñòâóþ - þíàÿ
È ñíîâà îò ñëîâà äî ñëîâà game over ëîìàþ ÿ
Ìû ÿìàìè áûëè, íå ðûëè, íå ïàäàëè, âûìåðëè
È êòî-òî, èãðàÿ ó êðàÿ, óêðîåò íàñ êðûëüÿìè

È ïðîïàäàÿ, ïàäàåò äî äíà
È ìíå õâàòàåò äà è ìíå âèäíî
Íå ïîäíèìàÿ ãîëîâó æèâó
Íå ïîíèìàÿ ñëîâî óïëûâó

Ñ÷èòàþ â óìå ÿ ëåòàòü íå óìåþ, íåìåþ ÿ
È èìÿ îòíèìåò, è ñîëíöå îñòûíåò, è íåò ìåíÿ
Íå ìûñëÿ î ñìûñëå, íè öåëóþ õî÷åøü, íè ðâàíóþ
Îòêðûòûå êðàíû âåäóò ìåíÿ â ñòðàííóþ âàííóþ

È ïðîïàäàÿ, ïàäàåò äî äíà
È íå õâàòàåò äà è íå âèäíà
Íå ïîäíèìàÿ ãîëîâó æèâó
Íå ïîíèìàÿ ñíîâà óïëûâó

Íå âèäíî, íå âèäíà
Íå áåðåãà íè äíà
Íè äâåðè íè îêíà
Íà íà íà íà íà

Íà íà íà íà íà íà...

Áûâàþ ÿ áåëûì
Íå ïåðâûì, íî ñíåãîì
Ñîãðåé ìåíÿ
Õîëîäíûìè ñòàÿìè ñòàëè,
Óñòàìè óñòàëûìè.
Íî ìàëî ìíå ìèëîìó ìèëî
Îáâîäÿò ïðîäîëüíûìè
È ñíîâà îñíîâà ðàñêîâàíà
Âîëíàìè âîëüíûìè

È ïðîïàäàÿ, ïàäàåò äî äíà
È íå õâàòàåò äà è íå âèäíà
Íå ïîäíèìàÿ ãîëîâó æèâó
Íå ïîíèìàÿ ñëîâà óïëûâó

È ðîé îñòîðîæíûõ ìèðîâ
Íå îáðàäóþò ðàâíûìè.
È ãðîìû èãðàþò ãîðàìè -
Îãðîìíûìè ðàíàìè.
È ïèøåòñÿ òîæå ïîõîæåå
Áóêâàìè àëûìè.
È äûøåì âñå òèøå
Áóêâàëüíî êîðàëëàìè à...

È ïðîïàäàÿ, ïàäàåò äî äíà
È íå õâàòàåò äà è íå âèäíà
Íå ïîäíèìàÿ ãîëîâó æèâó
Íå ïîíèìàÿ ñëîâà óïëûâó

Íå âèäíî, íå âèäíà
Íå áåðåãà íè äíà
Íè äâåðè íè îêíà
Íà íà íà íà íà
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter