Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Runrig - Cho Buidhe Is a Bha I Riabh" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Runrig - Cho Buidhe Is a Bha I Riabh Lyrics - Zortam Music
Song:Cho Buidhe Is a Bha I Riabh
Album:In Search of AngelsGenres:General Celtic
Year: Length:244 sec

Lyrics:

Tha an rathad a'ruith gu tuath
Gleanntan sgapte air gach taobh
A' ghrian tro ghiuthas nam mor shliabh
Saighdean oir dhar leon an agh
Thuirt m'anam rium 'Nach teid thu null
Cuir eallach's cruaidh-chas air do chul
'S gun cuir an t-aite seallach failte oirnn
Is bi mi comhla riut an drast'

Sunndach a tha mi
Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach bhuan
Bha thu daonnan na mo smuaint
Tro laithean iseal's bristeadh-cridh'
Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith
Le cridhe aotrom, cridheil ciuin
A' liuthad cuan a ghiulan do dhaoine
Is iad a' triall na slighe bhuat

'S ged tha an saoghal dol bun os cionn
Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn
'S ged tha mo dhuil ag eirigh suas
Is iomadh sgurr a bhios fo sgleo
Tha na siantan liath, 's na siantan blath
Le blaths cho diamhair is nach gabh e inns'
'S tha'n lus tha fas air croit Dhomhnaill Bhain
Cho buidhe'n diugh's a bha i riamh.


Download "Runrig - Cho Buidhe Is a Bha I Riabh" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.