Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "¼B¼wµØ - I Do (°ê語)" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:I Do (°ê語)
Album:§Æ望.愛 Love HopeGenres:Pop
Year:2009 Length:213 sec

Lyrics:

11.I Do(°ê)´å龍À?raquo;ñ¹q¼v¥DÃD¦±

feat.µÎ²N
§@¦±¡G¥î仲?Aring; ¶ñµü¡G¼B¼wµØ
½s¦±¡G¥î仲?Aring; ºÊ製¡G§õ¦w修 ³紡w«Ø

´¿經¾Ö¦³ ´¿經»{¯u¥h®¾留
愛±?macr;É紛擾ÂZ ½Ö³?curren;ㄝe©ö?micro;¨ü
¤@個¥ª ¤@個¥k ³o±ø?ocirc;¤jÃø¨«
µㄧܬO§_§Ö要µ?sect;ô?ordm;時候

¤@¥Í所?sup3; ¯Ê¤F§A§Î¦P¯Q¦³
¤@Âù²´¬°§Ú¦bµo愁 ¨M¤ㄦ|Åý§A¨«
¨â?Oacute;¤ß Áô?Atilde;¦b¦Û¤vªº¦t©z
要§A微¯º 要§A¾Ö¦³ 要§A¨¬°÷

§Ú要§A¤â在§Ú¤â ²o¨ì¥Õ頭
±?deg;ʪº¤ß µLÃÄ¥i±Ï
¤ㄘñ?acirc; ¨«到¤Ñ荒?ordm;ºÉ頭
´Nºâ¦b¥H«á ¤°»ò也¨S¦³
ÁÙ¦³ §Ú?deg;你Åw§A¼~
ÁÙ¦³¤@Âù©T°õªº¤â
Ä@意¬°§A¦ª走 ¥¨¤j¥Û頭

±q¤µ以«á 風«B¨Ì然¤â牽¤â
¤@°_飛¶V¹L¤F¤s°?¤]¬ï過¤F¦a«p
§ß?Ucirc;你 ¦AÄAªº©Y§Ú背§A¨«
§Ú?ordm;溫柔 À?cedil;ɧA¤ß?curren;ªº©Ò¦³

§Ú要§A¤â在§Ú¤â ²o¨ì¥Õ頭
±?deg;ʪº¤ß µLÃÄ¥i±Ï
¤ㄘñ?acirc; ¨«到¤Ñ荒?ordm;ºÉ頭
´Nºâ¦b¥H«á ¤°»ò也¨S¦³
ÁÙ¦³ §Ú?deg;你Åw§A¼~
ÁÙ¦³¤@Âù©T°õªº¤â
Ä@意¬°§A¦ª走 ¥¨¤j¥Û頭

§Ú要§A¤â在§Ú¤â ²o¨ì¥Õ頭
±?deg;ʪº¤ß µLÃÄ¥i±Ï
¤ㄘñ?acirc; ¨«到¤Ñ荒?ordm;ºÉ頭
´Nºâ¦b¥H«á ¤°»ò也¨S¦³
ÁÙ¦³ §Ú?deg;你Åw§A¼~
ÁÙ¦³¤@Âù©T°õªº¤â
Ä@意¬°§A¦ª走 ¥¨¤j¥Û頭

¹Ú¤]¹Ú¨ì¤U¤@½ú¤l
¤S¤@¦¸¤â牽¤â ¨«到¥Õ頭


Download "¼B¼wµØ - I Do (°ê語)" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter