Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:¦o慈§Ú悲
Album:Today SpecialGenres:Pop
Year:2009 Length:192 sec

Lyrics:

4.¦o慈§Ú悲

§@¦±¡GVincent Chow ¶ñµü¡GªL¤i

風Á`會§j ¤Ñ?Aring;只¦³准³
§Ú?Igrave;¦ó?laquo;返到¹L¥h
¹D§O¤]«D¸o ¦Ó她¤Ï?sup3;¹Å³
¬°¦o¤ㄖÔ見貧¥Á流²´淚

¤â?Oacute;?frac34;手 °¾¤ㄧÓ到非¦{
¬Ý原¨Ó¤H¤]¥i¥H ³o»ò瘦 wo...
¬°µÛ³o感¨ü ¥O¦o¦A¨S¦^ÀY
µ½¤ß得¨Ï§Ú難受¤´接受

¦o¹ê¤Ó好
´¿¦¨¬°¤@¹ï§Ú¤]²zÀ?brvbar;Û?uml;
¿ò¾Ñ¦bµL¯à¤O±±¶D
¦o©Ò愛¤j±o§Ú望¤ㄗì
¦o§O¤Ó好
¤´ÀH®É關ª`§Ú¦A¶×³ø¦p¦ó和«Ä童¦@»R
¥i¿?frac34;ĹL當ªì枕Ãä²Ó訴
¬°¤H°¶¤j¨ì¤ㄔi¦A¾Ö©ê

¤â總要¤À ªÖ§â¤p§Ú犧?sup1;
¤]¤ð?Ntilde;臨¦æ?sup1;我 ¦A¤@§k wo...
¨Ã¥¼?sup3;¤ㄘÁ 慈´d§Ö樂助¤H

¦ý悲¶Ëªº§Ú留«Ý ½Ö¼?deg;Ý

¦o¹ê¤Ó好
´¿¦¨¬°¤@¹ï§Ú¤]²zÀ?brvbar;Û?uml;
¿ò¾Ñ¦bµL¯à¤O±±¶D
¦o©Ò愛¤j±o§Ú望¤ㄗì
¦o§O¤Ó好
¤´ÀH®É關ª`§Ú¦A¶×³ø¦p¦ó和«Ä童¦@»R
¥i¿?frac34;ĹL當ªì枕Ãä²Ó訴
¬°¤H°¶¤j¨ì¤ㄣ±抱

¦oµ晶ï¦n
¯à¦¨¥þ她§Ó¦V¤]Ä?plusmn;o¦Û?uml;
°@¸Û¦b±q¨Ó¥¼計¼Æ
¦n¤ß卻¥¼想¹L¬°¦n³ø
½Ö會¦ô?igrave;
±?curren;H´¿²`愛§Ú?Igrave;後愛©M«Ä童©M¿Ó¦@»R
¦n¤ñ起»P§Ú於家¤¤°_»R
½Ö¯à§PÂ_哪ºØ愛 §ó?ordf;
¯d§Ú夢?Igrave;風沙 ¦Û?frac12;
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter