Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:ª赤阪n (±iÄ~Áo + §õ克¶Ô)
Album:Today SpecialGenres:Pop
Year:2009 Length:116 sec

Lyrics:

5.ª赤阪n(§õ克¶Ô&±iÄ~Áo)

§@¦±¡G±iÄ~Áo ¶ñµü¡G§õ克¶Ô ±iÄ~Áo

±i¡G¦n©È ¦¨¤é無¥仁»
§õ¡G¦n©È ¦¨¤é要¥´針
¦X¡GÀY±ø¤S¸Ü¦³細µß À~¨ì§Ú¤â都震

§õ¡G¶}¥?®e©ö過±½風
±i¡G§á抱 ªü¥J§A¦n重
§õ¡G©ú明¥¼¾Ç轉身 ±i¡G©ú明¥¼¾Ç發音
¦X¡G¦ý是¸Õ?cedil;§k

¦X¡G¯È§¿¤ù ±i¡G¨C¤é去±o¦n§Ö
¦X¡G衫¿Ç¾c §õ¡GSize要¤j
¦X¡G§Ú想§A¨Ä §A想¥hµó
¦X¡G©ê抱 ¿ü錫 ¥丰?
¦X¡GBecause I'm loving you
Â?sup3;æ¤@¥y Loviing you
ÉA³?yen;i¥H俾ÅΧA ¥u要§AªÖ¨Ä乖¦a
§õ¡GÃä?Oacute;鐘意飛 ±i¡GÃä?Oacute;¸Õ©ñ§¾
¦X¡G¥b©]¾aµÛ§Ú¤â臂


½?micro;æ ±i¡G¥þ部要¦³¾÷
±i¡G英¤å §õ¡G§Ú¥u°O±oDHA
¦X¡G¬õ?sup2;µå?Oacute;感 ¶ÀªÞ?sup2;¸Ü?Oacute;感 ¤S¸Ü¥Í濕疹

°¸¹³¬?±i¡G¦Ì奇¦Ñ?laquo;«ÂÅÎ
¦X¡G´ö°?curren;h §õ¡G¤õ?reg;³Ì賣
¦X¡G§Ú想§A¨Ä §A想¥hµó
¦X¡G©ê抱 ¿ü錫 ¥丰?
¦X¡GBecause I'm loving you
Â?sup3;æ¤@¥y Loviing you
ÉA³?yen;i¥H俾ÅΧA ÉA¥J§AªÖ讓?ETH;¥¼
¦X¡GBecause I'm loving you
Â?sup3;æ¤@¥y Loviing you
ÉA³?yen;i¥H俾ÅΧA ¥u要§AªÖ¨Ä乖¦a

§õ¡GÃä?Oacute;鐘意飛 ±i¡GÃä?Oacute;¸Õ©ñ§¾
¦X¡G¥b©]¾aµÛ§Ú¤â臂
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter