Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:§Ô君¤l (Guest Appearance by ªL®ü峰)
Album:Today SpecialGenres:Pop
Year:2009 Length:153 sec

Lyrics:

9.§Ô君¤l(§õ克¶Ô&ªL®ü峰)

§@¦±¡GJeraid ¶ñµü¡GªL®ü峰

§Ú¦³好¦h¨p¤H®É間嫁 ¤×其訓Ä?uml;º陣
¦P¤k¤l¥hµó道 ±o ¥~¥Àù
¦郃â¤é先?uml;®a¤H¥X¥hª±¤§¹À ¥h¼Ó¤U¤½園
¶Z¹ï¤pªB¤Í好溫¬X¶ù ²b¨t¹ï¤pªB¤Í?sup1;

®³§A重要Á?sup3;瓦ݤjÁn ËݧÚ?laquo;忍你°µ«?§Ô到狂Âm
®³§xÅT«Î¥ø ³à¥8N§Ó
§Ú就§í鬱 ¦A©}會Ã?©ñ¤u§Ú?plusmn;´ê¥J 個¥J¤Ó任?Ecirc;
§Ú?ordf;¬G¥J¶ZÉN¤ß機去Å?®³§A重要Á?sup3;瓦ݤjÁn ËݧÚ?laquo;忍你°µ«?§Ô到狂Âm

§Ô乜 ¦¨個好ª赤邦GÃz
§Ô?sect; ¦PªB¤Í去°s§a¶勻z
§Ô乜 ¤j³楹X»{¯u¥i¾a
§Ô?sect; ±æ¤k¤l§j§j¤f哨
¦n¦ü?ntilde;?Ecirc; µM«á要¶}¤CªK香Âb§Ú¥ô¤HÃz
§Ô嚇§Ô §Ô嚇´NÃz

¦¨¥@°µ§g¤l¦³ÉA意«ä
要§ê?Auml;咪¸Ü¦n®e©ö
¦æ?reg;ÉN¶W¹L³t §A¥ø要¥ß?iquest;
ÉN¨Æ¦¬¤u§Ú?times;¤ß養©Ê


®³§A重Ëݨ¯苦¥h§ê?sect;
ËݧÚ?laquo;忍?°µ«?§Ô到狂Âm

§Ô乜 ¦¨個好ª赤邦GÃz
§Ô?sect; ¦PªB¤Í去°s§a¶勻z
§Ô乜 ¤j³楹X»{¯u¥i¾a
§Ô?sect; ±æ¤k¤l§j§j¤f哨
¦n¦ü?ntilde;?Ecirc; µM«á要¶}¤CªK香Âb§Ú¥ô¤HÃz
§Ô嚇§Ô §Ô嚇´NÃz

想°_當¤Ñ和§A¤@¨«近 ¨C¤é?ccedil;拖?Egrave;行
¥þ程¨t§Ö樂滿¤À
¦h»ò興?Auml; µM«á就§Ú¦a³Ì«á¨M©wµ?plusmn;B
ªð?Icirc;¥ø訓

§Ô乜 ¨ä實要§Ô?plusmn;¤ñ較
§Ô?Igrave; ´N要¾ÇªY½àª?copy;í
¤µ天 ©ú¤é要©¼¦¹依¾a
¤@©ó ³?sect;Ú¥h°Vµf¦nÄ?
§Ô到噴¤õ ¨ä實§Ú點§Ô到唔俾你ºÉ±?laquo;r
§Ô嚇§Ô §Ô嚇´NÃz
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter