Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:´?curren;ㄣ±
Album:Show TimeGenres:Pop
Year:2003 Length:224 sec

Lyrics:

4.´?curren;ㄣ±
µü¡GKim Young-A ¤¤¤å詞¡GÄY¤ª¹A ¦±¡GKim Hyun Soo

§Aª¾道 §Ú¥¿在¬Ý?Ucirc;§A girl~
§Aª¾道 愛´Nµo¥Í在³o¤@¨è
§Aª¾道 §Ú將會Åý§Abe my girl~
§A¥²¶?愛§Ú?ordm;Ãa
愛ªº¥@¬É總¦bªï?micro;許¦h意¥~
§A¨º»ò£|¤@£¶ ¹?brvbar;b ©Ý荒?ordm;時¥N
°g¤F¸ôªº§A 倔±jªº¤k«Ä
愛ªº治¦w¨ä實沒¦³那»ò的壞
§A§O¦b§Ú¦Û?Uacute;¤¶紹?sect;«e´N»}ye bye
§A¥u¬O ÁÙ¤ㄡß慣 §Ú這¼Ë¥Ü愛 yeah
´?curren;ㄣ± ©M§Ú ª±¤@³õ ³æ¬Dªº 愛±?uml;M¾Ô
´N¹?uml;ë激ªº «XÃ?acute;µ½ü盤
oh~§O®`©È(¦n©_¶Ü)
§Ú?ordm;規«h«Ü?sup2;³æ ´N¥u¦³
§A~³ß¤ㄢß歡 §Ö選擇?ordf;®×
´?curren;ㄣ± ¨ì§Ú?ordm;Ãh ´?curren;ㄣ±
Åý§A¦Û¤v³Q ¯k愛
´?curren;ㄣ± be my girl baby
愛¤ˋà ´N©È§A¤ㄣ±
(§Ú?Igrave;會 «D±`ªº愉§Ö)
愛¤F§Ú?Igrave;就要high ¤ㄜn³Q煩´o¥X½æ
§A´?curren;ㄣ± ½äª`§Aªº將¨Ó
§â你ªº想ªk»?yen;X¨Ó §OÁô¿f §Aªº期待
§A´?curren;ㄣ± 愛§Ú?ordm;Ãa (¤@ºØ讓§A§Ö樂?ordm;Ãa)
´?curren;ㄣ± Åý§A¦Û¤v ³Q¯k愛 (§A值±o³Q¯k愛)
´?curren;ㄣ±wanna be my baby girl
§Ú?Igrave;會«D±`ªº非±`ªº °½§Ö
§A´?curren;ㄣ± ÅÊ愛
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter