Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "âµë ÈÑ¡´ÔìÊÔท¸Ô&ig - à»Ô´»ÃеÙËÑÇã¨" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:à»Ô´»ÃеÙËÑÇã¨
Album:MuNK ?Genres:SONY BMG
Year:2008 Length:224 sec

Lyrics:

á¤èà¾Õ§á¤è¤Óæà´ÕÂÇàËÁ×͹µéͧÁ¹µì á¤èà¾Õ§¤¹æà´ÕÂÇà¡×ͺàÊÕ¤¹
ทØ¡ÍÂèÒ§ÊѺʹà¸ÍºÍ¡Çѹ¹ÕéäÁèàËÅ×Íã¤Ã

ÅͧÁͧ´Ù´Õæ´éÇÂËÑÇ㨠Ãͺ¡ÒÂà¸ÍÂѧÁÕ¤¹Í×è¹ÁÒ¡ÁÒÂ
áÅÐÂѧÁթѹ¨ÐäÁèãËéà¸Íà˧ÒáÅÐà´ÕÂÇ´ÒÂ

* á¤è(ªèÇÂ)à»Ô´»ÃеÙทÕè»Ô´ºÑ§ËÑÇ㨠ãËé©Ñ¹ä´éà¢éÒä» ãËéàÃÒä´éã¡Åé¡Ñ¹
»ÅèÍÂÁѹä»àÃ×èͧÃÒÇทÕèÁÕÃé;ѹ ทÔé§Å§ทÕè©Ñ¹¤¹à´ÕÂÇ ä´éäËÁà¸Í

ÅͧÁͧ´Ù´Ç§´ÒÇทÕèÊǧÒÁ ÅͧÁͧ´ÙทÐàŨ¹¿éÒ¤ÃÒÁ
¼ÕàÊ×éÍà¡Òк¹´Í¡äÁéÃÔÁÅÓ¸ÒÃ

âÅ¡¹ÕéÊÃéÒ§ทØ¡ÊÔè§äÇéà¾×èÍà¸Í á¤èà¾Õ§à»Ô´ã¨ÍÍ¡´Ù¨Ð¾ºà¨Í
áÅШÐÁթѹทÕèÍÂÙèµÃ§¹Ñé¹à¾×èÍÃÍà¸Í

(*)

¢Íà¾Õ§á¤èà¸Í¨§ÍÂèÒËÇÑè¹äËÇ Ë¹ทÒ§ทÕè´ÙÂÒÇä¡ÅãËé©Ñ¹à´Ô¹ä»¡Ñºà¸Í

(*)


Download "âµë ÈÑ¡´ÔìÊÔท¸Ô&ig - à»Ô´»ÃеÙËÑÇã¨" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.