Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna Maria Jopek - Cichy wielbiciel" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Cichy wielbiciel
Album:NienasycenieGenres:Other
Year: Length:144 sec

Lyrics:

Czemu dzwoni w œrodku nocy nie wiadomo po co.
Mo¿e go uczucie do mnie dreczy zw³aszcza noc¹.
Milczy d³ugo i namietnie na dowolny temat.
Dziwny jakiœ albo nie ma nic do powiedzenia.
Cichy wielbiciel, liryczny prowokator, ambiwalentny,
nieœmia³y adorator. Czy ma zamiary dobre czy z³e?
Czemu akurat wybra³ mnie? Ironia losu.
Z takim niczego prze¿yæ nie sposób.
Nawet je¿eli kocha nad ¿ycie, co z tego skoro kocha
zbyt skrycie? czemu na mnie tak sie zawzi¹³?
Jestem jaka jestem.
Czemu w³aœnie mnie uczyni³ adresatk¹ westchnieñ?
Czy oœmieliæ go do zwierzeñ, czy zniecheciæ raczej?
Du¿y k³opot sprawia taki ma³omówny facet.
Cichy wielbiciel. Senny marzyciel.
Serca dreczyciel. Cichy wielbicie...


Download "Anna Maria Jopek - Cichy wielbiciel" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter