Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Dan Ar Braz - Mi Le M'Uilinn" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Dan Ar Braz - Mi Le M
Song:Mi Le M'Uilinn
Album:Celtic Spirits 2Genres: 
Year:2002 Length:271 sec

Lyrics:

Mi le m'uilinn air mo ghluin
'Smuladach mi deanamh dain

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Ri croinn-ura chaol ard
Righ, 'smo run-sa nam bard

Dearcam fhathast air mo ghaol
Coiseachd air slat-chaol fo sheol

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Ri croinn-ura chaol ard
Righ, 'smo run-sa nam bard

Seid seimh, socair, o Ghaoth Tuath
Gus an cuir i Cluaidh as fair

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Ri croinn-ura chaol ard
Righ, 'smo run-sa nam bard

Gheall a Pillidh mis, a ghraidh
Buidhe nuair ni fas an t-earn

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Ri croinn-ura chaol ard
Righ, 'smo run-sa nam bard

Aiseig fallain o Ghaoth Tuath
Dhachaidh dhanh mo luaidh slan

Shil mo shuil nuair chaidh siuil
Ri croinn-ura chaol ard
Righ, 'smo run-sa nam bard


Download "Dan Ar Braz - Mi Le M'Uilinn" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter