Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Marek Grechuta - Nie dokazuj" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Nie dokazuj
Album:Z³ote przeboje cz1Genres:Andere
Year: Length:231 sec

Lyrics:

By³o kedys w pewnym miescie wielkie poruszenie
wystawiano nies³ychanie piêkne przedstawienie
wszyscy dobrze siê bawili , chocia¿ by³ wyj¹tek

M³oda pani w pierwszym rzêdzie wszystko mia³a za nic
nawet to ¿e spiewak spiewa³ tylko dla tej pani
i choæ rozum traci³ dla niej , smia³a siê klaska³a

W drugim akcie spiewak spiewa³ znacznie ju¿ rozwazniej
m³oda pani by³a jedna ci¹gle niepowa¿na
a¿ do chwili , kiedy nagle , nagle wsród pokazu
pad³y s³owa :

Nie dokazuj , mi³a nie dokazuj
przecie¿ nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu , mi³a nie od razu
nie od razu stopisz serca mego lód

Innym razem zaproszony by³em na wernisa¿
na wystawy pó¿n¹ noc¹ w g³êbokich piwnicach
czy to by³y p³ótna mistrza czy Kantena
nie pamietam

By³y tam obrazy wielkie , p³ótna kolorowe
z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe
ca³e szczêscie , ¿e natura martw¹ jednak by³y

Nie dokazuj , mi³a nie dokazuj .....

By³a tak¿e inna chwila , której nie zapomnê
By³ raz wieczór rozmarzony i nadzieje p³onne
przez dziewczynê z koñca sali podobn¹ do ró¿y
której taniec w sercu moim swiêty spokój zburzy³

Wtedy zdarzy³ siê niezwyk³y, przedziwny wypadek
sam ju¿ nie wiem jak to by³o
trudno opowiadaæ
jedno tylko dzis pamiêtam
jak jej zaspiewa³em:

'Usta milcz¹ , dusza spiewa
usta milcz¹ , swiat rozbrzmiewa '

lecz dziewczyna nie s³ysza³a
tañcem ju¿ zajêta
w tañcu komus zaspiewa³a to co tak pamiêtam

'Nie dokazuj ,mi³y nie dokazuj
przecie¿ nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu, mi³y nie od razu
stopisz serca mego lód'

Nie dokazuj ,mi³a nie dokazuj
przecie¿ nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu , mi³a nie od razu
nie od razu stopisz serca mego lód !


Download "Marek Grechuta - Nie dokazuj" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.